Cổng thông tin điện tử

tỉnh Gia Lai

LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH

Hiện nay, UBND Tỉnh Gia Lai đã ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh Gia Lai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quản, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh trong quá trình thực hiện. Mời công dân nhấn vào các Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung, tham gia góp ý. Trân trọng cám ơn.